02.02.2021

Covid19-Update

Vragen en antwoorden in verband met Covid19

Kan ook ik uitstel van betaling krijgen?

Ben je een particulier en heb je een consumentenkrediet op afbetaling dat werd aangegaan voor 1 mei 2020, dan kan je, voor maximum 3 maanden, bij je bank/ kredietgever uitstel van betaling op je krediet op afbetaling krijgen .

Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen :

    Er moet verplicht betalingsuitstel van het betrokken consumentenkrediet of verlenging van de nulstellingstermijn toegestaan worden als aan elk van de drie volgende voorwaarden is voldaan :

1. Je lijdt een inkomensverlies ten gevolge de coronacrisis. Je inkomen daalt dus of valt weg door bijvoorbeeld :

tijdelijke of volledige werkloosheid

ziekte ten gevolge van Covid-19

sluiting van je zaak

beperkende maatregelen op initiatief van de autoriteiten ten gevolge van COVID-19

Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt ten gevolge van de coronacrisis om aan deze voorwaarde te voldoen, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op de naam van één van de andere personen werd aangegaan.

2. Je vraagt zelf om een uitstel van terugbetaling of van verlenging van nulstellingstermijn van je krediet;

3. Er is geen betalingsachterstand van het betrokken krediet van meer dan één maand op 1 januari 2021.

In ieder geval dient een aanvraag tot betalingsuitstel ingediend en goedgekeurd te zijn voor 31 maart 2021. Nadien is dit niet meer mogelijk.

Voor welke producten kan uitstel van betaling verkregen worden?

Voor kredieten op afbetaling (m.a.w. een lening of een verkoop op afbetaling) kan een uitstel van betaling van de (maand)termijnen worden gevraagd. Op basis van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 december 2020, mag een betalingsuitstel voor consumentenkredieten en hypothecaire kredieten met roerende bestemming alleen worden toegekend aan die kredieten toegekend voor 1 mei 2020.

Is er een minimale drempel voorzien voor de mensualiteit om in aanmerking te komen voor uitstel van terugbetaling?

Ja, de maandelijkse terugbetaling van het kapitaal en interesten van het betrokken krediet moet minstens 50 euro per maand bedragen, zowel voor de consumentenkredieten op afbetaling als voor de hypothecaire kredieten met een roerende bestemming.

Op welk ogenblik wordt het inkomensverlies beoordeeld?

Het inkomensverlies wordt beoordeeld op het ogenblik van de aanvraag tot uitstel.

Tot wanneer kan uitstel van betaling aangevraagd worden?

Er kan tijdelijk uitstel van terugbetaling van een lening of verkoop op afbetaling, net zoals verlenging van de nulstellingstermijn in geval van kredietopeningen aangevraagd worden tot en met 31 maart 2021. Opgelet: het aangevraagde betalingsuitstel moet ook uiterlijk 31 maart 2021 door de kredietgever zijn toegestaan.

Voor hoe lang kan uitstel van betaling bekomen worden?

De aanvraag voor betalingsuitstel moet tijdig en voor een periode van maximum 3 maanden worden ingediend.

Ter informatie: de betalingsuitstellen toegestaan in het kader van de eerste en de tweede regeling mogen samen nooit meer dan 9 maanden betreffen.

Moet het betalingsuitstel retroactief worden toegestaan?

Er kan enkel een verplicht betalingsuitstel verkregen worden voor nog toekomstige aflossingen. Hetzelfde geldt voor een nulstellingstermijn, die nog niet mag overschreden zijn.

Moeten er voor de periode waarin voor verrichtingen op afbetaling betalingsuitstel wordt toegestaan interesten betaald worden?

Ja. De wet bepaalt immers dat de kredietgever de uitgestelde intresten voor de overbrugde periode nadien kan verrekenen via een spreiding over de nog resterende terugbetalingstermijnen.

Heeft betalingsuitstel gevolgen voor de rest van het krediet?

Betalingsuitstel kan twee gevolgen hebben voor de rest van het krediet:

De looptijd van het krediet op afbetaling wordt verlengd met het aantal maanden waarvoor betalingsuitstel is verleend.

Een betalingsuitstel van het krediet op afbetaling houdt in dat je gedurende maximum 3 maanden (en dit zowel voor kapitaal als intresten) je krediet niet moet afbetalen. De interesten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

Moet ik bewijsstukken voorleggen om betalingsuitstel te krijgen?

De kredietgever zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een loonfiche van je werkgever zijn op basis waarvan de tijdelijke werkloosheid kan vastgesteld worden. Het is niet nodig om een print van de maandelijkse aangifte te overhandigen die je werkgever doorstuurt om de uren van tijdelijke werkloosheid mee te delen (de zogenaamde 'ASR 5').

In het geval van zelfstandigen kan op basis van het bewijs van de toekenning van één van de regionale premies (hinderpremie of compensatiepremie Vlaanderen, indemnité Wallonne of prime Bruxelloise) aangetoond worden dat je actief bent in één van de getroffen sectoren.

Hier meer over weten?

Neem dan contact met ons op. Wij staan steeds voor u klaar om u te adviseren en op zoek te gaan naar een optimale oplossing.

Contacteer ons